FNP yn Koroanatiid


Bêste FNP'ers,

 

De koroana-epidemy soarget derfoar dat ek de FNP har oanpasse sil op it mêd fan gearkomsten: It Haadbestjoer en de Steatefraksje fergaderje online. Riedsfraksjes dogge dat ek.

 

Fanselssprekkend hâldt de FNP har oan de koroanamaatregels sa't dy opsteld binne troch it Regear. Wat ynhâldt dat byienkomsten as de ALG pas wer trochgeane at de omstannichheden dit talitte. Oant dy tiid komme alle gearkomsten te ferfallen.

 

In protte sûnens en sûn ferstân tawinske; mei elkoar, foar elkoar!
Wouter Wouda


Wouter Wouda

Wenplak: De Jouwer

Tillefoan: 06 25095159

E-post: wouter.woudafnp.frl

 

Foarsitter FNP Fryslân

 

PR   kommisje

EFA kommisje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdieling  Ljouwert
Annigje Toering


Annigje Toering

Wenplak: Mantgum

Tillefoan: 058 2501564

E-post: annigje.toeringfnp.frl

 

OSF kommisje

Kaderkommisje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdielings Súdwest-Fryslân, Waadhoeke en de Fryske Marren

Jaap Cuperus


Jaap Cuperus

Wenplak: Dokkum

Tillefoan: 0519-298087

E-post: jaap.cuperusfnp.frl

 

2e Ponghâlder

 

HB-Kontaktpersoan Wetterskipfraksje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdielings AchtkarspelenSmellingerlân en Dantumadiel 

Janneke de Boer


Janneke de Boer

Wenplak: Weidum

Tillefoan: 058 2519402

E-post: janneke.de.boerfnp.frl  

 

Redaksje partijblêd "de Frijbûtser"  

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdieling Tytsjerksteradiel
Wietske Poelman


Wietske Poelman

Wenplak: Bûtenpost

Tillefoan: 06 12618378

E-post: wietske.poelmanfnp.frl  

 

Skriuwster HB

 

HB-Kontaktpersoan FNP partijhûs

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdieling It Hearrenfean
Jan Benedictus


Jan Benedictus

Wenplak: Boelensloane

Tillefoan: 0512 342741

E-post: jan.benedictusfnp.frl  

 

Ponghâlder

 

Finansjele kommisje

HB-kontaktpersoan Partijhûs (finânsjes)  

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdielings Noardeast-Fryslân en Opsterlân
2022 FNP Fryslân - Disclaimer