FNP programma Provinsjale Steaten 2019-2023

Hjirûnder is it FNP programma Provinsjale Steaten yn meardere talen te lêzen. Dit programma is definityf fêststeld yn de Ledegearkomste fan 23 novimber 2018 te Wurdum.

 

Frysk
FNP programma PS2019 Frysk
Nederlands
FNP programma PS2019 Nederlânsk
Bildts
FNP programma PS2019 Bildtsk
Stellingwarfs
FNP programma PS2019 Stellingwarfs


Downloads:
FNP ferkiezingsprogram 2019 frysk.pdf
FNP ferkiezingsprogram 2019 bildtsk.pdf
FNP ferkiezingsprogram 2019 stellingwarfs.pdf
FNP ferkiezingsprogram 2019 nl.pdf


2022 FNP Fryslân - Disclaimer