NIJS   14-05-2022


Stipe foar FNP pleit kontenerfeiligens op polityk kongres Gran Canaria

Alle moasjes fan de FNP op it jierlikse kongres fan de European Free Alliance (EFA) binne oannommen. De Europeeske regionale partijen fan de EFA wiene benammen te sprekken oer de moasje foar mear kontenerfeiligens nei oanlieding fan de ramp mei de MSC Zoë boppe de Waadeilannen. De EFA hat fierder FNP’er Frank de Boer keazen yn it bestjoer. Hjirmei hâldt de FNP streekrjocht ynfloed op it belied fan dizze Europeeske politike partij.

"Oandacht foar de feiligens fan it skipfeartferkear" (Sijbe Knol)

Yn de wike dat de EU tradisjoneel de dei fan Europa op 9 maaie fiert en stilstiet by de Europeeske gearwurking, hat in delegaasje fan de FNP nei de jiergearkomste west fan de European Free Alliance (EFA) yn Las Palmas de Gran Canaria. De FNP wie ien fan de oprjochters fan de EFA yn 1981. Yn it Europeeske Parlemint foarmet EFA mei de Grienen de fjirde-grutste fraksje. Troch de Fryske sit yn it EFA-bestjoer wurket de FNP gear mei regionale partijen yn Europa lykas de Plaid Cymru (Wales), de N-VA yn Vlaanderen, de SNP yn Skotlân en de SSW yn Schleswig-Holstein.

 

Europeeske stipe

 

De FNP krige stipe fan de ledegearkomste foar trije moasjes. Sijbe Knol: ‘Wy hawwe soarch oer de oantaasting fan ús moaie lânskip en wolle dat der in bettere ôfwaging makke wurdt, bygelyks by de oanlis fan nije ynfrastruktuer. It lânskip is tige wichtich foar ús wolwêzen. Fierder freegje wy oandacht foar de feiligens fan it skipfeartferkear lâns de Waadeilannen, ek nei oanlieding fan de ramp mei de MSC Zoë. Dy slút ek hiel moai oan op in moasje fan ús susterpartij út Galicia, dy't noch hieltyd de konsekwinsjes ûnderfynt fan de oaljeramp dêr tweintich jier lyn de kust skansearre hat.'

 

Wouter Wouda, foarsitter en riedslid fan de FNP: ‘Wy freegje ek oandacht foar de drege finansjele situaasje fan de gemeenten yn ús lân. Dy drige finansjeel sa yn de knipe te kommen dat se allinne noch mar de taken fan it Ryk útfiere kinne. As riedsleden gjin kar mear meitsje kinne, wurdt de demokrasy yn de gemeenten útholle. De gemeenten yn Fryslân en Grinslân hawwe der al by it Ryk oer protest yntsjinne, en wy krije no ek yn Europa stipe.'

 

Nij Europeesk bestjoer

 

It nije FNP-bestjoerslid fan de EFA, Frank de Boer, folget Olrik Bouma op. De Boer is gjin ûnbekende yn Europa. Hy hat in breed netwurk en hat jierrenlang de Europeeske taalminderhedenorganisaasje FUEN fertsjintwurdige yn Brussel en Straatsburch. Hy is ien fan de arsjitekten fan it Minority SafePack Initiative, dat de Europeeske Kommisje twongen hat om serieus te sjen nei de rjochten fan taalminderheden en lytse talen yn de EU.

 

Frank de Boer: ‘De wrâld is yn de ôfrûne twa jier in soad feroare. Europa sil nije wegen ynslaan moatte en sterker wurde moatte as in mienskip. Dêrby't sil de EU goed rekken hâlde moatte mei wat ús ynwenners yn de ferskillende regio's wolle. Der moat romte wêze foar ferskaat, mar moat der ek mei-inoar wurke wurde oan mienskiplike problemen. Ik bin de leden fan de EFA tige tankber dat ik de kâns krij om binnen de EFA dêroan te wurkjen.'Downloads:
EFA ga 2022 FNP motions


Tags: Europa

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer