Kontakt Fraksje OSF

Kontakt mei OSF:
Webside:    www.OSF.nl
Facebook:   facebook.com/OnafhankelijkeSenaatsFractie
Twitter:       twitter.com/OSFractie

 

 FNP'ers binnen de OSF: 

Namme: Funksje:
Tillefoan:
E-post:
Durk Stoker Foarsitter
06-55702154 
durkstokerosf.nl
Annigje Toering
Lederied
06-51247182 
annigje.toeringfnp.frl
Wopke Veenstra
Stipefraksje
06-13373729 
w.veenstrafryslan.frl  
Sijbe Knol
Stipefraksje
06-30944415 s.knolfryslan.frl

 

 

Senator earste keamer: 

 

Namme:  Plak:
Tillefoan E-Post:
Gerben Gerbrandy    GAU                    
0515-521761        

gerben.gerbrandyfnp.frl   2022 FNP Fryslân - Disclaimer