"De FNP yn Europa" (EFA: Europeeske Frije Alliânsje)

Kontaktgegevens EFA:

European Free Alliance (Europeeske Frije Alliânsje)
Boomkwekerijstraat 1, B-1000-Brussel, Vlaanderen


Webside:    www.efa.greens-efa.eu
Twitter:       twitter.com/EFAparty
Facebook:   facebook.com/EFAparty/

 

EFA-Youth - politike jongereinorganisaasje 

Webside:    www.EFAy.eu
Twitter:       twitter.com/EFA_youth
Facebook:   facebook.com/EFAyouth  

 

EFA Bestjoer
Namme: Plak: Tillefoan: E-post:
Olrik Bouma 
DE JOUWER / BRUSSEL   06-27397587   olrik.boumafnp.frl 
       
Kommisje E.F.A.

e-post: efa.ynfofnp.frl

     
Namme:
Plak:
Tillefoan:
E-post:
Sijbe Knol
SINT ANNE
06-30944415 s.knolfryslan.frl
Jehannes Elzinga FRJENTSJER 0517-234524 jehannes.elzingafnp.frl
Wouter Wouda DE JOUWER 06-25095159 wouter.woudafnp.frl
Gosse Spiekhout
IT HEARRENFEAN
0513-651336   gosse.spiekhoutfnp.frl


2022 FNP Fryslân - Disclaimer