Kommisjes

Kaderkommisje

e-post: kader.ynfofnp.frl

Namme: Plak: Tillefoan: E-post:
Annigje Toering (Foarsitter)
MANTGUM 058-2501564 annigje.toeringfnp.frl
Jabik van der Bij TWELLEGEA 0515-559597 jabik.van.der.bijfnp.frl
Wijbe Kl. Postma EASTERMAR 0512-471615 wijbe.postmafnp.frl
Welmoed van der Werf DOKKUM 0519-250514 welmoed.van.der.werffnp.frl
Jan Pieter van der Velde
RYPTSJERK
06-49936707   jan-pieter.van.de.veldefnp.frl
 

 

Kommisje PR

e-post: pr.ynfofnp.frl

Namme: Plak: Tillefoan: E-post:
Wouter Wouda
DE JOUWER
06-25095159
wouter.woudafnp.frl
Aant-Jelle Soepboer
NIJEWIER
06-22305899   aant-jelle.soepboerfnp.frl
Sijbe Knol
SINT ANNE
06-30944415
s.knolfryslan.frl
Johan Dirk van der Schaaf
KOLLUM
06-22838161 johan-dirk.van.der.schaaffnp.frl  
Mirjam Bergsma
LIPPENHUZEN
06-30631772
mirjam.bergsmafnp.frl  
Dieke van der Pol
FRJENTSJER
06-37549336
dieke.van.der.polfnp.frl  
 

 

Kommisje Finânsjes

Namme: Plak: Tillefoan: e-post:
Ruerd Twynstra GROU 0566-620766 ruerd.twynstrafnp.frl
Jan Benedictus BOELENSLOANE
0512-342741 jan.benedictusfnp.frl
Jan Hiemstra FRJENTSJER 0517-390806 jan.hiemstrafnp.frl
Gerben van der Mei
TSJUMMEARUM
0518-481021 gerben.van.der.meifnp.frl
 

 

Kommisje E.F.A.

e-post: efa.ynfofnp.frl

Namme: Plak: Tillefoan: E-post:
Sijbe Knol
SINT ANNE
06-30944415
s.knolfryslan.frl
Jehannes Elzinga FRJENTSJER 0517-234524 jehannes.elzingafnp.frl
Wouter Wouda DE JOUWER 06-25095159 wouter.woudafnp.frl
Olrik Bouma DE JOUWER / BRUSSEL 06-27397587 olrik.boumafnp.frl
Gosse Spiekhout
IT HEARRENFEAN
0513-651336   gosse.spiekhoutfnp.frl
Frank de Boer
LJOUWERT
  f.deboerfnp.frl

 

 

Kommisje Onafh. Senaatsfraksje

e-post: osf.ynfofnp.frl

Namme: Plak: Tillefoan: E-post:
Durk Stoker
KOUDUM 0514-522497
durk.stokerfnp.frl
Annigje Toering
MANTGUM
058-2501564   annigje.toeringfnp.frl
Sijbe Knol
SINT ANNE
06-30944415 s.knolfryslan.frl 
Wopke Veenstra
DE HARKEMA
06-13373729
w.veenstrafryslan.frl
 

 

Kommisje Argyf

Namme: Plak: Tillefoan: E-post:
Jan van der Kooi RYPTSJERK 0511-432127 jan.van.der.kooifnp.frl
Tjibbe Brinkman TWIZEL 0511-542273 tjibbe.brinkmanfnp.frl
 

 

Steatefraksje

e-post: Steateleden.ynfofnp.frl

Namme: Plak: Tillefoan: E-post:
Sijbe Knol (fraksjefoarsitter)
SINT ANNE
06-30944415
s.knolfryslan.frl
Wopke Veenstra DE HARKEMA
06-13373729 w.veenstrafryslan.frl
Rein van der Wal  SURHUSTERFEAN 0512-776212
r.vanderwalfryslan.frl
Gerben van der Mei   TSJUMMEARUM   0518-481021   g.h.vandermeifryslan.frl
       
Yde Dijkstra (beliedsmeiwurker) LJOUWERT 058-2925803 / 06-51983449 y.dijkstrafryslan.frl
Frank de Boer (beliedsmeiwurker) LJOUWERT
  fnpfryslan.frl
 

 

Deputearre

e-post: k.fokkingafryslan.frl

Namme: Plak: Tillefoan: E-post:
Klaas Fokkinga
NES
  k.fokkingafryslan.frl
 

 

Earste Keamer lid (OSF)

e-post: emailtonraven.nl

Namme: Plak: Tillefoan: E-post:
Ton Raven
SITTARD-GELEEN   emailtonraven.nl


2022 FNP Fryslân - Disclaimer