Our blogs and podcasts

NEWS


FNP Fryslan StEFAn seidler and sijbe knol in discus
27-11-2021

Blog: FNP finds inspiration from SSW in Northern Germany

Last weekend the moment was there. With a nice group of FNP-members we departed in the direction of North-Frisia. In our focus was the visit to and a conference with our EFA-sister party SSW, on the subject of: ‘How can regional parties partici ...

FNP Fryslan FNP visiting
17-11-2021

Sister party SSW succeeded, can also FNP enter national parliament?

In the elections for the Bundestag last September, the SSW party of the Danish and Frisian minorities in Germany succeeded entering the German parliament. As a single Member of Parliament next to six political groups of between 39 and 206 seats each. ...

FNP Fryslan EFA-cong
15-10-2021

EFA unanimously supports FNP-motion on housing

Today, FNP received unanimous support at the EFA-congress in Brussels for its motion on housing. With this motion the party wants to create more space for measures in the area of housing and makes a call for using the available European programmes to ...

FNP Fryslan Welsh
03-06-2021

Plaid Cymru and the Welsh elections

Founded in 1925, Plaid Cymru is a social democratic party that advocates for independence for Wales. Plaid Cymru’s ambition is to build a national bilingual Welsh community based on equal citizenship and respect for different traditions and cul ...

FNP Fryslan Gerben van der
22-04-2021

Gerben van der Mei installed as member of FNP group in Frisian Parliament

Gerben van der Mei has been installed as a new member of the FNP group in Frisian Parliament. He is succeeding Sybren Posthumus who has left active politics after more than 10 years in duty as Provincial Council Member and more than 15 years as the l ...

FNP Fryslan Catal
09-03-2021

FNP: serious questions about lifting immunity Catalan MEPs

The FNP Group in the Frisian Parliament has serious questions about the decision of the European Parliament to lift the immunity of three Catalan Members of the European Parliament. The way in which a majority of the MEPs threw their colleagues under ...

FNP Fryslan Roel fal
23-02-2021

In memoriam Roel Falkena 1936-2021

EFA is saddened to hear of the passing of Roelof Falkena, co-founder of the European Free Alliance and member of the Frisian movement. ...


Become an FNP Fryslân member

IN THE PICTUREStim 20 maart FNP Fryslân

Stim 20 maart FNP Fryslân. Fryslân.
Guon ha wol ris sein: Eigensinnich.
En dat kloppet. Wy pakke ús libben op eigen wize oan.

Meiïnoar. De hannen út ‘e bûse.
Dat dwaan wat it lânskip, de natoer ús mienskip nedich hat.
It goede behâlde.
Foarút buorkje!
En at it tsjinwierret, op ‘e nij besykje.

Eltse dei wurkje oan it moaiste lân fan ierde.
In iepen mienskip, solidêr mei de wrâld.
Falle, opstean, in eigen paad fine.
Om gouden medaljes te heljen.

Om leaf te hawwen.
Fan it Waad oant de Wâlden.

Foar famyljes, doarpsbewenners, de 11-stêden.
Foar prutsers en pielers.
Foar masters en juffers.

Lit ús libje.
Foar de stim fan Fryslân.

BLOGS EN PODCASTS


01-03-2019

Meitsje fan ús lânskip gjin enerzjyfabryk


Nederland staat voor een grote klimaatopgave. Daarom ligt er nu na jaren een nationaal klimaatakkoord. Helaas wordt hier ...

12-31-2018

Gasprotest yn myn âlde studintestêd


13 desimber, 10.25 oere. In wetterich sintsje skynt mar it is kâld. Ik stean op it stasjon fan Grou-Jirnsum te wac ...

12-20-2018

Hâld de tsjerketoer yn't midden


Jo hoege gjin klimaatfanatikus, -skeptikus of -hater te wêzen om ynvestearje te wollen yn duorsumens. Mar doch it ...


2022 FNP Fryslân - Disclaimer