Logo FNP

FNP Frjentsjerteradiel

Frysk

FNP Frjentsjerteradiel

Frysk
 

Fnp Frjentsjerteradiel

 

 

 

 

 

docht it foar jo!

 

 

 

 

   
groepsfoto FNP 800x607
   

 

Ferkiezingsprogramma
Fryske Nasjonale Partij (FNP),
Ofdieling Frjentsjerteradiel

 

PDF delhelje (Frysk)

PDF downloaden (NL)

 


 

 

Gearfetting

 

De FNP is in partij dy't opkomt foar Fryslân en syn ynwenners. De FNP stribbet nei in provinsje mei mear eigen foech. In provinsje dy't sels wikt en beskikt oer bygelyks de boaiemskatten. Taal, kultuer èn lânskip binne wichtige parten fan ús identiteit.

 

De FNP stiet in gemeente foar yn tsjinst fan de boarger. Om de boargers sa folle mooglik te belûken by it bestjoer is de FNP foar rieplachtsjende referinda oer wichtige saken. Doarpsfisys en oerlizzen mei doarpsbelangen, wykbestjoeren en doarpshûsbestjoeren binne tige wichtich en dêrnjonken moat der folle mear en iepener mei (yn stee fan oer) de ynwenners fan Frjentsjerteradiel kommunisearre wurde.

 

De FNP stribbet der nei dat minsken harren feilich fiele yn in omjouwing dêr't se sels ynfloed op hawwe. By problemen meielkoar yn petear gean en inoar oansprekke op ferantwurdlikens hellet mear út as represje en kontrôles. De (wyk)plysje moat in stypjende rol ynnimme.

 

It ferkear moat him feilich troch ús gemeente bewege kinne. Ferkearsdielnimmers moatte útnoege wurde om harren oan de snelheid te hâlden en om oan oare ferkearsdielnimmers te tinken. Wetterwegen moatte foar de rekreaasjefeart op oarder brocht wurde.

 

De wurkgelegenheid is in punt fan grutte soarch. De motor fan de ekonomy wurdt yn ús regio foarme troch de middelgrutte en lytsskalige bedriuwen. De gemeente heart wurkgelegenheid te stypjen en dy net mei ûnnedige regeltsjes te beheinen.

 

It basis- en middelber ûnderwiis moat rjochte wêze op talintûntwikkeling en de gemeente moat dat mooglik meitsje troch it beskikber en berikber te meitsjen.

 

Taal en kultuer binne bij útstek dragers fan de eigen identiteit fan de Fryske mienskip. De measte ynwenners fan ús gemeente brûke de Fryske taal, de gemeente slút him dêrby oan en stimulearret it brûken dêrfan. Ek fanút toeristysk eachpunt binne taal en kultuer tige wichtich.

 

Jong oant âld moatte oan sport dwaan kinne. De gemeente heart in goede, leechdrompelige sportynfrastruktuer te befoarderjen. Sport is wichtich foar it ferbetterjen fan de folkssûnens en hat in sterke sosjaal ferbinende rol.

 

De FNP stribbet nei in mienskip dêr't nei elkoar omsjoen wurdt. Yn in sosjaal libbene mienskip telt elkenien mei. Minsken moatte sa lang mooglik op harsels en yn har eigen mienskip wenje kinne.

 

De gemeente moat ambysje toane oangeande in skjin miljeu. Dat makket ús oantreklik foar ynwenners en gasten. Wy stribje nei ûnôfhinklikens fan fossile brânstoffen en in wettersysteem dat skjin, feilich en foldwaande is, sadat elts hjir sûn libje kin.

 

De romte en it lânskip binne kearnkwaliteiten fan ús gemeente, dêr binne wy sunich op by dei en by nacht. Wy wolle de iepen romte safolle mooglik iepen hâlde. Mei de boeren wolle wy nei wegen sykje dy't harren romte jout, rekken hâldend mei miljeu en lânskip. Yn tiden fan krimp en krisis is it yn stêd en doarpen wichtich om yn stee fan út, yn te wreidzjen. Rottige plakken en kiezzen opromje middels werstrukturearring en doarpsfernijing wêrtroch der wat moais foar werom komme kin en de leefberens ferbetteret.

 

De gemeente heart hoeden om te springen mei it jild fan de boargers. Der moat in ferantwurde en sûn finansjeel belied fierd wurde. Dêrby sil it útgangspunt wêze moatte dat de lesten foar de boargers leech bliuwe.

  


 

 

FNP docht it foar jo!

 

De FNP is in partij dy't opkomt foar Fryslân en syn ynwenners. De FNP stribbet nei in provinsje mei mear eigen foech. In provinsje dy't sels wikt en beskikt oer bygelyks de boaiemskatten. Taal, kultuer èn lânskip binne wichtige parten fan ús identiteit.

 

De FNP is in demokratyske partij en stiet in sa grut mooglike iepenbierheid fan bestjoer foar. De macht heart úteinlik bij de boarger te lizzen, ek as it om it kiezen fan in boargemaster giet.

 

De FNP is op federale wize, fan ûnderen op, yn Den Haag fertsjinwurdige yn de OSF (Onafhankelijke Senaats Fractie) en yn Europa middels de EFA (European Free Alliance). Der moat goed sjoen wurde wêr it bêste hokker taak útfierd wurde kin. De FNP wol útgean fan de eigen krêft fan Fryslân.

 

frjentsjer martena

Foar de FNP stiet foarop dat minsken de kâns krije moatte harsels te wêzen en harsels te ûntwikkeljen. De kwaliteit fan libben yn in feilige mienskip slacht de FNP heech oan. Solidariteit tusken earm en ryk, jong en âld, sûn en siik is tige wichtich. It mienskipstinken sil ta gefolch ha dat nimmen oan de kant komt te stean.

 

De FNP set fraachtekens by it stribjen nei mear groei en opskaling. Foaral it miljeu hat dêr yn it ferline bot fan te lijen hân. De FNP stribbet nei in "griene" wrâld, dêr't elts sûn libje kin.


 

It bestjoer is der foar de ynwenners

  

De FNP stiet in gemeente foar yn tsjinst fan de boarger. Om de boargers sa folle mooglik te belûken by it bestjoer is de FNP foar rieplachtsjende referinda oer wichtige saken. Doarpsfisys en oerlizzen mei doarpsbelangen, wykbestjoeren en doarpshûsbestjoeren binne tige wichtich en dêrnjonken moat der folle mear en iepener mei (yn stee fan oer) de ynwenners fan Frjentsjerteradiel kommunisearre wurde.

 

By de ûntwikkeling fan plannen lykas nijbou, stedsûntwikkeling of werynrjochting moat de befolking yn in ier stadium belutsen wurde.

 

By in gemeente past in iepen en klantfreonlike kultuer sawol bij bestjoerders as amtners. Yn elts gefal

moatte amtners mei in baaljefunksje it Frysk aktyf behearskje.

 

Grutter en mear hoecht net altyd better te wêzen. It tsjinoerstelde is faak it gefal.

Grutskaligens makket dat de belutsenheid ôfnimt en de kosten tanimme. Twa saken dêr't de FNP him net yn fine kin.

 

De FNP is fan miening dat der in ein komme moat oan it al te maklik oerlitten fan mienskipstaken oan de frije merk. De gemeente moat altyd sels stjoerings-mooglikheden hawwe.

 

De FNP hat in brede opfetting oer it begrip mienskipstaken, in gemeentebestjoer heart him drok te meitsjen oer it wolwêzen fan de ynwenners yn de brede sin.

 

FNPDochtItFoarJo5


FNPunten

 

 • Der moat ynteraktyf mei ynwenners kommunisearre wurde.
 • In gemeentebestjoer moat him drok meitsje oer it wolwêzen fan de ynwenners yn brede sin.
 • De gemeente moat de doarpen stypje by it aktueel hâlden fan de doarpsfisy.
 • De ynwenners moatte belutsen wurde by it foarmjaan fan de nije gemeente "Westergoa".
 • Oer de namme fan de nije gemeente moat in referindum komme.
 • Der moat in beliedsnota opsteld wurde oer de gefolgen fan it ferrin fan de befolking op it plattelân. Dit ek mei it each op de nije gemeente.


In noflike en feilige omjouwing meitsje wy sels

 

De FNP stribbet der nei dat minsken harren feilich fiele yn in omjouwing dêr't se sels ynfloed op hawwe. By problemen meielkoar yn petear gean en inoar oansprekke op ferantwurdlikens hellet mear út as represje en kontrôles. De (wyk)plysje moat in stypjende rol ynnimme.

 

FNPDochtItFoarJo6

 

Slimme argewaasje wurdt mei help en ynbring fan de ynwenners oanpakt. Minsken moatte mei de plysje, mar ek mei elkoar, wyk en doarp feilich hâlde. Dêrom moatte wyk- en doarpsplysje in werkenbere en oanwêzige posysje foar de ynwenners hawwe.

 

Doarps- en wykskouwen mei gemeente, wenningboukorporaasje, doarpsbelangen en wykbestjoeren hawwe in fêst plak yn it bestriden en sinjalearjen fan oerlêst en winsken.

 

Jongereinwurkers en plysje moatte yn kontakt en oerlis mei de jeugd wêze om oerlêst foar te kommen.

 


 

FNPunten

 • Der moat jierliks oerlis tusken de gemeenterie en de plysje wêze. En de oanwêzigens fan de plysje by de jierlikse ledegearkomsten fan doarpsbelangen is winsklik.
 • De plysje moat pro-aktyf ynsette op it bestriden fan misdied en mooglik ûnfeilige situaasjes.
 • It doarpefolchsysteem moat ek op wyknivo yn de stêd tapast wurde.

 

Feilich oer dyk en wetter

           

It ferkear moat him feilich troch ús gemeente bewege kinne. Ferkearsdielnimmers moatte útnoege wurde om harren oan de snelheid te hâlden en om oan oare ferkearsdielnimmers te tinken. Wetterwegen moatte foar de rekreaasjefeart op oarder brocht wurde.


De FNP fynt dat trochgeande wegen, dy't wenkearnen ferbine, 80 km diken bliuwe moatte. Dêrby is it wichtich dat by sokke diken in frijlizzend fytspaad leit.

 

Yn de beboude kom moat de oanklaaiing fan de dyk foar in feilige trochstreaming fan it ferkear soargje.

Dêrby moatte ferkearsûnfeilige punten mei faasje oanpakt wurde.

 

Wetter is fan grut belang foar in soad funksjes: rekreaasje, lânbou, natuer, mar ek as oanklaaiing fan wenjen en wurkjen.
De FNP wol dat de wetterwegen dy't gaadlik binne foar rekreaasjefeart befarber bliuwe of makke wurde.

 

In goede en mear yntegrale iepenbier ferfierferbining is wichtich foar de berikberens fan en de leefberens op it plattelân. Dizze moat oanslute op it ferlet fan gruttere groepen brûkers lykas skoalgeande jeugd en meiwurkers fan bedriuwen. Dêrnjonken moatte de tsjinstregelings fan ferskate foarmen fan iepenbier ferfier better op inoar oanslute.

 

FNPDochtItFoarJo7


 

FNPunten

 

 • It plan Kanaalsône moat mei faasje útfierd wurde.
 • It iepenbier ferfier moat oanslute op it ferlet fan de brûkers.
 • De gemeente moat soargje foar feilige rûtes nei en fan skoalle.
 • It brûken fan de fyts moat stimulearre wurde.
 • Der moat mear omtinken foar it ûnderhâld fan farwetter komme.
 • In goede ûntsluting fan plan Súd is wichtich.

 

Ekonomyske saken en toerisme

  

De wurkgelegenheid is in punt fan grutte soarch. De motor fan de ekonomy wurdt yn ús regio foarme troch de middelgrutte en lytsskalige bedriuwen. De gemeente heart wurkgelegenheid te stypjen en dy net mei ûnnedige regeltsjes te beheinen.

 

De FNP is fan miening dat yn it foarste plak ynsetten wurde moat op in sûn midden en lytsbedriuw. De agraryske sektor is en bliuwt fan grutte ekonomyske wearde.

 

Toerisme en de nije ekonomy (fernijend en kennisyntinsyf) binne de nije oanjagers fan de ferbettering fan de wurkgelegenheid. Dit freget om in flugge digitale ferbining yn de hiele gemeente en in oansprekkende binnenstêd mei in sichtbere rike histoarje.

Eigen inisjatyf en ûndernimmerskip moatte de romte jûn wurde. Wy moatte each ha foar besteande en begjinnende bedriuwen út eigen omkriten en ynspylje op kwaliteit troch heechweardige wurkplakken. Net mear mar better!

 

FNPDochtItFoarJo8


 

FNPunten

 

 • Us gemeente moat stribje nei in plak yn de top-5 fan de MKB-freonlikste gemeenten.
 • Briedplakken (sammelgebouwen) foar nije bedriuwwichheid moatte stimulearre wurde.
 • Regeljouwing en amtlike burokrasy moatte periodyk opskjinne wurde.
 • It gebietsplan Noardwest Fryslân moat romhertich útfierd wurde, sawol wat de wettersteatkundige wurken as de maatskiplike plus oanbelanget.
 • Frjentsjerteradiel moat op ‘e kaart set wurde as in toeristysk oantreklike gemeente, mei each foar it kultuerhistoaryske ferline en it karakteristike lânskip yn stêd, doarpen èn bûtengebiet.
 • De stedsgrêften moatte mei bôgebrechjes goed befarber (wêze) makke wurde foar de lytse plesierfeart, sanedich moat de daam derút. De FNP wol de Wetterpoarte (Ljouwerter Piip) wer opbouwe en it stedspark moat ynset wurde as ien fan de stjerren fan Frjentsjer.
 • Der moat yn alle doarpen oan de befarbere fearten oanlismooglikheden komme.
 • Om en troch de stêd Frjentsjer moat fearn wurde kinne.

 

Underwiis

  


It basis- en middelber ûnderwiis moat rjochte wêze op talintûntwikkeling en de gemeente moat dat mooglik meitsje troch it beskikber en berikber te meitsjen.

 

De FNP fynt dat it gemeentebestjoer yn petear wêze moat mei skoalbestjoeren oer de kwaliteit fan it ûnderwiis. Dat kin fierder gean as it wol of net yn stân hâlden fan in skoalle yn in lytse kearn.


Der komme de kommende jierren minder bern op de skoallen en dat sil gefolgen hawwe foar de skoallen yn ús gemeente. Fan belang is dat it ûnderwiis beskikber is en bliuwt. Maatwurk moat mooglik wêze!

FNPDochtItFoarJo9A FNPDochtItFoarJo9B


 

FNPunten

 

 • Alle (lytse) skoallen moatte as moetingsplak foar de mienskip de kâns krije om de funksjes fan de bredere skoallen op har te nimmen.
 • It is wichtich dat sport (ek de Fryske sporten) en muzyk in goed plak krije yn it ûnderwiis op de skoallen.
 • Twatalige pjutteboartersplakken binne needsaak.
 • De FNP stipet gearwurking tusken iepenbier en bysûnder ûnderwiis as dat ta gefolch hat dat ien skoalle yn it doarp bestean bliuwe kin.
 • De FNP stribbet nei 3-talich ûnderwiis yn Frjentsjerteradiel.
 • Frjentsjer fertsjinnet in folsleine VWO oplieding.
 • De FNP wol Natoer- en Miljeu-Edukaasje (NME) yn dizze gemeente ynfiere.


Taal en kultuer

 

Taal en kultuer binne bij útstek dragers fan de eigen identiteit fan de Fryske mienskip. De measte ynwenners fan ús gemeente brûke de Fryske taal, de gemeente slút him dêrby oan en stimulearret it brûken dêrfan. Ek fanút toeristysk eachpunt binne taal en kultuer tige wichtich.

 

De FNP sjocht Frjentsjer as kultureel- en toeristysk sintrum fan ús gemeente.

Stêd en doarpen binne ryk oan kultuer en kultuerfoarsjennings. De FNP wol mei in yntegrale wurkwize hjir in ekonomyske pylder fan meitsje. De Fryske taal moat dêryn in belangryke rol spylje.

 

It brûken fan de Fryske taal en de útwurking dêrfan moatte fêstlein wurde yn in taalnota.

 

Kultuer en keunstbeoefening befoarderje de kreativiteit en soargje foar fersteviging fan it mienskipsgefoel. Us gemeente moat wêr't dat mooglik is, oansluting by it Kulturele Haadstêdbarren stimulearje.

 

De FNP wol it brede kultueroanbod fêstlizze; fan amateurkeunst oant profesjoneel teater en fan kultuerûnderwiis oant keunst yn de iepenbiere romte.  Leechdrompelige tagong foar elts is tige wichtich.

 

In gemeente en stêd fan ús omfang hat in eigen selsstannich teater nedich. De gemeente moat De Koornbeurs hjirby stypje fanwege de brede maatskiplike rol dy't it hat en hawwe kin.

 

By in âlde histoaryske stêd lykas Frjentsjer heart in gemeentlik monumintebelied; foar it behâld fan âlde gebouwen en parken, mar ek struktueren en lânskipseleminten yn it bûtengebied.

FNPDochtItFoarJo10B
FNPDochtItFoarJo10A


 

FNPunten

 

 • Der moat in taalnota komme dêr't it Frysk in fanselssprekkend en foaroansteand plak yn krijt. Us gemeente moat it Frysk yntern en ekstern as har nammekaartsje brûke.
 • Us gemeente fertsjinnet in gemeentlike kultuernota. Kulturele foarsjennings moatte finansjeel stipe wurde, ek nije inisjativen lykas it keatsmuseum.
 • Der moat gemeentlik monumintebelied opsteld wurde.


Sport

  

Jong oant âld moatte oan sport dwaan kinne. De gemeente heart in goede, leechdrompelige sportynfrastruktuer te befoarderjen. Sport is wichtich foar it ferbetterjen fan de folkssûnens en hat in sterke sosjaal ferbinende rol.


 

De FNP fynt dat sportfoarsjennings safolle mooglik evenredich oer de doarpen ferspraat en tagonklik wêze moatte foar elkenien. Elts doarp moat in "sportfjild" ha as der ferlet fan is.

 

Troch it jaan fan subsydzje foar de jeugd, wurdt de ûntwikkeling fan talint stimulearre en wurdt tagelyk wat bean om de jeugd oan ús regio te binen.

 

De FNP wol gjin privatisearring fan de húsfesting fan de sportfoarsjennings as dit liedt ta hegere kosten foar de brûkers.

 

It swimbad Bloemketerp moat fansels bliuwe. Foar de swimfeardigens fan ús bern, mar foaral ek om in attraktive stêd te hâlden.

 

FNPDochtItFoarJo11A FNPDochtItFoarJo11B


 

FNPunten

 

 • It opsetten fan sportstimulearjende projekten is in punt fan oandacht. Dit kin by de jongerein bydrage oan it foarkommen fan alkohol- en drugsmisbrûk.
 • Sportterreinen en -akkomodaasjes moatte goed ûnderhâlden wurde.
 • De FNP wol net besunigje op sport omdat dit it libben oangenaam makket en de sûnens en mienskipssin ferbetteret.
 • In swimbad kin net ûntbrekke as sportfoarsjenning yn ús gemeente. Ynfestearrings yn it swimbad om de enerzjylesten nei ûnderen te krijen moatte stipe wurde.

 

Sosjale foarsjennings

  

De FNP stribbet nei in mienskip dêr't nei elkoar omsjoen wurdt. Yn in sosjaal libbene mienskip telt elkenien mei. Minsken moatte sa lang mooglik op harsels en yn har eigen mienskip wenje kinne.


Der sil in noch grutter berop dien wurde op selsredsumens, mantelsoargers en frijwilligers. In ferskaat oan ferienings soarget foar in libbene mienskip.

De stipe fan de gemeente is hjir op syn plak.

 

De FNP sil lytsskalige foarsjennings yn de kearnen mei in goede thús- en mantelsoarch oanmoedigje.

Foar de jongerein moatte der plakken wêze dêr't se harsels wêze kin; in eigen plak en in ta de ferbylding sprekkend útgeanssintrum yn Frjentsjer.

 

De kwetsbere groepen lykas de beheinden en minder bedielden sille ekstra omtinken krije moatte. In goed earmoedebelied mei each foar wurk is wichtich.

 

FNPDochtItFoarJo12


 

FNPunten

 

 • De FNP wol dat der gjin minsken tusken wâl en skip reitsje, minsken dy't help nedich hawwe, moatte troch de gemeente aktyf bystien wurde. In goed earmoedebelied is dêrby fan grut belang.
 • It is foar de leefberens in goede saak dat de jeugd him ûntjaan kin yn eigen doarp as stêd.
 • Aktiviteiten moatte der op rjochte wêze dat de jongerein mear bij de mienskip behelle wurdt.
 • Frijwilligers en mantelsoargers moatte royaal stipe krije en stimulearre wurde.
 • De gemeente moat mei har belied en projekten de wurkgelegenheid stypje.
 • Doarpshuzen, sportfoarsjennings en ek boartersplakken moatte stipe wurde.

 

  Folkssûnens en miljeu

  

De gemeente moat ambysje toane oangeande in skjin miljeu. Dat makket ús oantreklik foar ynwenners en gasten. Wy stribje nei ûnôfhinklikens fan fossile brânstoffen en in wettersysteem dat skjin, feilich en foldwaande is, sadat elts hjir sûn libje kin.

 


De gemeente hat in stimulearjende rol om it bewegen te befoarderjen. Sa ek yn de foarljochting oer de sûnens, bygelyks oer alkoholmisbrûk; in probleem fan alle leeftiden dat yn alle lagen fan de befolking foarkomt.

 

De FNP wol duorsumens en it brûken fan skjinne enerzjy stimulearje. Foaral op it mêd fan enerzjybesparring is noch in protte winst te heljen.

De FNP fynt dat solitêre wynmûnen ûnderbrocht wurde moatte yn parken mei mûnen mei mear fermogen.

 

Tefolle ferljochting yn it bûtengebiet is tige hinderlik foar minske en bist . Hjirby wurdt ek tocht oan ljochtútstjit bij de nijste stâlen, bij de glêstúnbou en op yndustryterreinen.

 

FNPDochtItFoarJo13A
FNPDochtItFoarJo13B


 

FNPunten

 

 • It stimulearjen fan beweging en foarljochting oer sûn libje liedt ta sûnere minsken.
 • De FNP wol it folkstúnkjen stypje.
 • It duorsum (fer)bouwen moat stimulearre wurde lykas it besparjen fan enerzjy.
 • Ljochthinder yn it bûtengebiet moat beheind wurde.
 • De FNP wol net op alle dakken en gebouwen sinnepanielen. In mienskiplike oanpak moat stimulearre wurde troch it stypjen fan gearwurking op de doarpen; meiinoar sinnepanielen ynkeapje en op de meast gaadlike plakken dellizze.
 • Der is yn dizze gemeente gjin plak foar de opslach fan ôffal yn ‘e grûn.
 • De FNP is tsjin it winnen fan (skaly)gas en sâlt ûnder lân.

 


 

Romtlike oardening en folkshúsfesting

  

De romte en it lânskip binne kearnkwaliteiten fan ús gemeente, dêr binne wy sunich op by dei en by nacht. Wy wolle de iepen romte safolle mooglik iepen hâlde. Mei de boeren wolle wy nei wegen sykje dy't harren romte jout, rekken hâldend mei miljeu en lânskip. Yn tiden fan krimp en krisis is it yn stêd en doarpen wichtich om yn stee fan út, yn te wreidzjen. Rottige plakken en kiezzen opromje middels werstrukturearring en doarpsfernijing, wêrtroch der wat moais foar werom komme kin en de leefberens ferbetteret.

  

Der hoege gjin nije bedriuwsterreinen te kommen, mar wy hawwe ferlet fan it opnij geskikt meitsjen fan âldere bedriuwsterreinen.

 

Fierder binne yn de stêd noch tal fan lokaasjes (Sjaerdemastrjitte, Molesteech, Marten Oostwoudstrjitte) om de stedsfernijing fierder foarm te jaan.

 

De beskikberens fan wennings moat oanslúte bij it ferlet. Der moat dan ek rom omtinken jûn wurde oan betelbere (hier)-huzen foar starters, âlderen en kwetsbere groepen, ferspraat oer doarpen en stêd. Bysûndere wenfoarmen moatte neffens de FNP mooglik wêze.

Op plakken dêr't winkels harren weromlûke moat in ferromming of feroaring fan de bestimming de oplossing biede. Meitsje op guon plakken it wenjen wer mooglik en soargje foar in sterke winkelkearn mei romte foar de ûndernimmer.

 

Troch de skaalfergrutting yn'e lânbou stean fariaasje yn lânskip en natoerwearden ûnder druk. Wy moatte der om tinke dat it troch de ieuwen hinne ûntstiene lânskip safolle mooglik syn âlde struktueren hâldt.

Duorsume lânbou moat stimulearre wurde.

De FNP sjocht yn ús gemeente gjin plak foar nije yntensive feehâlderij bedriuwen.

 

FNPDochtItFoarJo14A
FNPDochtItFoarJo14B


 

FNPunten

 

 • Der moat ynwreide wurde yn stee fan útwreide.
 • It keapjen fan in hûs troch starters moat stimulearre wurde.
 • Der moat altyd in oanpak fan "rottige kiezzen" wêze.
 • Lytsskalige foarsjennings, lykas kangaroewenten, moatte oanmoedige wurde.

 

Finânsjes

  

De gemeente heart hoeden om te springen mei it jild fan de boargers. Der moat in ferantwurde en sûn finansjeel belied fierd wurde. Dêrby sil it útgangspunt wêze moatte dat de lesten foar de boargers leech bliuwe. As it heal kin giet ek de ûnreplikgoedbelesting net omheech.


In slutende begrutting sûnder dat de boargers derfoar de rekken betelje stiet by de FNP foarop. De amtlike organisaasje moat doelmjittich wêze en it ynhieren fan eksterne saakkundigen moat ta in minimum beheind wurde.

 

De FNP fynt dat reserves en foarsjennings net heger wêze meie as nedich is om de slimste risiko's op te fangen. It oppotsjen fan jild mei gjin doel op himsels wurde.  De gemeente mei gjin grutte risiko's nimme mei grutte projekten.

 

De FNP kiest net foar mear asfalt of djoere ynfrastruktuer mar foar saken dy't it libben mearwearde bringe.

 

Waadfuns lyts


 

FNPunten

 

 • De FNP sil net gau besunigje op saken dy't it libben oangenaam meitsje lykas goede soarch, kulturele foarsjennings en sport.
 • It gemeentlik ynkeapbelied moat profesjonalisearre wurde en aktiver kânsen jaan oan it lokale en regionale bedriuwslibben.
 • It doarpsfisyfûns moat op peil bliuwe foar it útfieren fan de fyzjes.
 • De FNP fynt it ynvestearjen yn relatyf goedkeape inisjativen út de mienskip wichtich.
 • Ynstellings dy't gjin winsteachmerk ha, falle net ûnder de "verordening reclamebelasting Franekeradeel 2011".

 


 

It komplete programma (20 siden) kinne jo as in PDF delhelje
Het complete programma (20 blz.) kunt u als een PDF downloadenDownloads:
FNP Frjentsjerteradiel fp20141.pdf
FNP Frjentsjerteradiel vp2014 nl1.pdf


Stypje ús Wurd lid

Kontakt mei de FNP:

It Partijhûs
Obrechtstrjitte 32
8916 EN Ljouwert

Antwurdnûmer 5034
8900 VB Ljouwert
058-2131422

fnphusfnp.frl

Ynlogge foar leden | ANBI

Kontakt mei de FNP:
It Partijhûs | Obrechtstrjitte 32 | 8916 EN Ljouwert | Antwurdnûmer 5034 | 8900 VB Ljouwert
058-2131422 | fnphusfnp.frl

© 2018 FNP | SkarWeb.frl (website) | Skelp (foarmjouwing)