Logo FNP

FNP Frjentsjerteradiel

Frysk

FNP Frjentsjerteradiel

Frysk

Oersjoch kontaktynformaasje

 

FNP Frjentsjerteradiel

Hjir kinne jo mear lêze oer ús ôfdieling.

De ôfdieling hat njonken de hiemside ek in sosjaal netwurk yn de foarm fan in eigen facebookside https://www.facebook.com/FNPFrjentsjerteradiel en is te folgjen fia Twitter op: https://twitter.com/FNPFrjentsjer

Skriuwer Jehannes Elzinga

Voorstraat 65

8801 LB  Frjentsjer

E-post: geesje.dijkstrafnp.frl

Tillefoan: 0517-234524

FNP provinsjaal 

De FNP, oprjochte yn 1962, hat likernôch 1300 leden. It is in groeiende partij yn leden en kiezers. De basis fan de organisaasje leit yn de ôfdielings, dy't neffens de gemeentlike yndieling organisearre binne.  De FNP hat njonken de hiemside www.fnp.frl ek in sosjaal netwurk yn de foarm fan de eigen facebookside https://www.facebook.com/FNPFryslan

FNP hûs 

Obrechtstrjitte 32
8916 EN Ljouwert

Antwurdnûmer 5034

8900 VB Ljouwert
Tillefoan: 058-2131422 

E-post: fnphusglobalxs.nl

Steatefraksje
It haadbestjoer soarget dat de partij-organisaasje provinsjaal stâl krijt en jout stipe oan de ôfdielings. De 4 leden fan de steatefraksje en deputearre Johannes Kramer ferwurdzje de politike FNP-stânpunten yn de steaten fan Fryslân. De leden fan de fraksje ha ek sitten yn de ferskate steatekommisjes. De fraksje wurdt bystien troch twa fraksjemeiwurkers.

FNP Steatefraksje

Provinsjehûs 

Twibaksmerk 52

8911 KZ Ljouwert

Postbus 20120

8900 HM Ljouwert

Tillefoan 058-2925803

E-post: fnpfryslan.nl

FNP Jongerein

Sûnt 2007 is binnen de FNP de FNP-Jongerein aktyf. De jongereinaktiviteiten binne te folgjen op www.fnpj.nl .

Saapke Voolstra

E-post: %20saapke.voolstrafnp.frl

Tillefoan: 0650-813896

Wetterskipsfraksje

It Wetterskip wurket binnen it beliedsramt dat fêstlein is yn it provinsjaal Wetterhúshâldingsplan, it Streekplan en it provinsjaal Miljeubeliedsplan. Dat is ek de reden dat de FNP fan betinken is dat it wetterskipsbestjoer opgean kin yn it provinsjaal bestjoer. De nije Wetterwet giet lykwols út fan in wetterskip as in keazen bestjoersorgaan. Om dochs ynfloed út te oefenjen hat de FNP besletten mei te dwaan oan de ferkiezings fan it algemien bestjoer fan Wetterskip Fryslân.

Lolke Folkertsma en Wopke Veenstra sitte hjir foar de FNP yn.

Lolke Folkertsma 

E-post: lfolkertsmawetterskipfryslan.nl

Tillefoan: 0519-221660

 

Wopke Veenstra

E-post: wveenstrawetterskipfryslan.nl

Tillefoan: 0512-342770

FNP yn de Earste Keamer
Sûnt 3 juny 2003 hat de FNP ek sit yn de Earste Keamer. Kees de Lange út Monnickendam is de fertsjintwurdiger fan de OSF (- de Onafhankelijke Senaatsfraktie - in gearwurkingsferbân fan regionale partijen yn de ferskate provinsjes) yn de Senaat. Fan 2007 ôf leveret de FNP de foarsitter fan de OSF.

Senator Kees de Lange

E-post: %20keesdelangeosfractie.nl  

FNP yn Europa

De EFA is in Europeeske politike partij dy't mei 7 minsken fertsjintwurdige is yn it Europeesk parlemint. De EFA as partij bestiet út hast 40 partijen dy't yn 13 EU-lidsteaten fertsjintwurdige binne. 7 fan dy politike partijen sitte yn it regearing yn har lân. De FNP wie yn 1981 ien fan de partijen dy't de EFA oprjochte hawwe en is sûnt ien fan de konstante faktoaren west foar de partij.

European Free Alliance

(Europeeske Frije Alliânsje),

Boomkwekerijstraat 1

B-1000-Brussel, Vlaanderen.

Tel + 32 2/513.34.76 / +32 2/513.48.51

Fax: + 32 2/513.34.25

E-post: infoe-f-a.org 

Website: http://www.e-f-a.org/

Oare ôfdielings

De basis fan de FNP-organisaasje leit yn de ôfdielings, dy't neffens de gemeentlike yndieling organisearre binne. Yn 20 fan de 31 gemeenten yn Fryslân hat de FNP in ôfdieling mei leden, in bestjoer en in fraksje. Mei elkoar binne der 62 riedsleden, 10 wethâlders, 5 steateleden en 1 boargemaster.

Klik hjir foar de kontaktynformaasje fan oare ôfdielings fan de FNP.

 Stypje ús Wurd lid

Kontakt mei de FNP:

It Partijhûs
Obrechtstrjitte 32
8916 EN Ljouwert

Antwurdnûmer 5034
8900 VB Ljouwert
058-2131422

fnphusfnp.frl

Ynlogge foar leden | ANBI

Kontakt mei de FNP:
It Partijhûs | Obrechtstrjitte 32 | 8916 EN Ljouwert | Antwurdnûmer 5034 | 8900 VB Ljouwert
058-2131422 | fnphusfnp.frl

© 2018 FNP | SkarWeb.frl (website) | Skelp (foarmjouwing)